พัฒนาฝีมือช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

พัฒนาฝีมือช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย โดนนายจักรกฤษณ์ วิมลปัญญาธร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา “ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต” ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการขนส่งประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดฝึกอบรมให้กับแรงงานนอกระบบ ​แรงงานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับแรงงานไทยมีการพัฒนาทักษะฝีมือและปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 ณ วัดบ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน