พัฒนาสังคมจังหวัดตากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตาก

พัฒนาสังคมจังหวัดตากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตาก

พัฒนาสังคมจังหวัดตากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตาก

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตากให้กับเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดตากพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ที่ห้องประชุมโรงแรมอิโค่อิน เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในที่ประชุมและมีนายภูริธัช มีแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวน 30 คน ด้วยสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน หรือสวัสดิการ 3 ขาขึ้น โดยสมาชิกสมทบเงิน 1 ส่วน รัฐบาล 1 ส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน ภายใต้หลักการ ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี เป้าหมายสู่สังคมคนตากไม่ทอดทิ้งกัน จังหวัดตากได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมแล้ว จำนวน 55 กองทุน จาก 68 พื้นที่คิดเป็นร้อยละ 80.88 มีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 25,346 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปรับขบวนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตากสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป