พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการ ประจำปี 2558

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการ ประจำปี 2558

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการ ประจำปี 2558

 

ที่ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซค์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายภูริธัช มีแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นำสมาชิกผู้พิการในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จัดโครงการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการ ประจำปี 2558 โดยมี นายกิติ สืบสันติพงษ์ รองเลขานุการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดตาก กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

นายภูริธัช มีแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก กล่าวว่า การจัดให้มีโครงการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามและประเมินผล ในประเด็นของความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพื่อการบรรลุภารกิจในแต่ละระดับ ทั้งภาพรวมของแผน เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และระดับโครงการ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ ให้ได้รับสิทธิอย่างเสมอภาค ทั้งทางการแพทย์ การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและการบังคับคดีเพื่อสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคมนาคมที่คนพิการควรรู้ กิจกรรมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการบริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีทีมวิทยากรจากสมาคมคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว (4 กลุ่ม) ผู้แทนจากสำนักอัยการ ผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสตรีผู้พิการและเด็กหญิงพิการ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างเสมอภาคและดียิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว   ชมมณี เสืออ่ำ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป