พาเยี่ยมชุมชนปางเจริญศึกษาที่ อ.ดอกคำใต้จ.พะเยา

พาเยี่ยมชุมชนปางเจริญศึกษาที่ อ.ดอกคำใต้จ.พะเยา

การประกวดกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นปี 2559 คณะกรรมการนำโดยนายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการมี นายวัฒนา. เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คะแนนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดพะเยา. ปี 2559 ซึ่งเป็นรอบของการตัดสิน 3 หมู่บ้านสุดท้ายเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 1 ชุมชน. เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯประจำปีนี้ต่อไป
เยี่ยมเมื่อบ่ายของวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559. เยี่ยมบ้านบางเจริญศึกษา หมู่ที่ 7 ตำบลคือเวียง. อำเภอดอกคำใต้. จังหวัดพะเยา..และเยี่ยมชมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยงในหมู่บ้าน..
บ้านบางเจริญศึกษา หมู่ที่ 7 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

คำขวัญของหมู่บ้าน “หมู่บ้านเกษตร เขตปลอดยาเสพติด คิดพึ่งตนเอง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาสุขภาพดี”…
วิสัยทัศน์ของหมู่บ้านและทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้านบางเจริญศึกษาในเวทีประชาคมร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชน กำหนดการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนตามศักยภาพของชุมชนและกลไกการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกำหนดเป้าหมายการพัฒนาและวิธีการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยา

บ้านปางเจริญศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งหมู่บ้านครั้งแรก พุทธศักราช 2398 โดยการนำของปู่แสนคำ และชาวบ้าน 7 ครอบครัว มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ปางสีเสียด ซึ่งเป็นส่วนผสมของเขียวหมากพลูก็เลิกตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้าน”ปางสีเสียด” หลังจากนั้นก็มีผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากลำปางมาสมทบขึ้นเรื่อยๆ ผู้นำชุมชนปัจจุบันคือ นายสำราญ ยารังษี ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

บ้านบางเจริญศึกษา เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2558 และอยู่ในระดับการประเมินระดับอยู่ดีกินดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 155 ครัวเรือน มีประชากร 540 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา

สถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านคือโบราณสถานโบราณวัตถุพระธาตุเจดีย์แจ่โว้ และวัดศรีพันต้น

ในอนาคตชาวบ้านปางเจริญศึกษา อยากให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ยึดปรัชญาเศรษกิจพอเพียงปลอดยาเสพติด มีร้านค้าสวัสดิการประจำหมู่บ้านเพื่อให้เงิน หมุนเวียนภายในหมู่บ้าน จัดให้มียุ้งฉางข้าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือพวกขาดแคลนข้าวในเวลาจำเป็น ได้หยิบยืไปใช้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยกัน ประชาชนในหมู่บ้านพึ่งตนเองได้ ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและคนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..