พีอีเอ นำทัพ ดึง 3 องค์กรร่วมจัดงานPEA presents EcoLightTech Asia, C-Tech และ SolarTech 2015

พีอีเอ นำทัพ ดึง 3 องค์กรร่วมจัดงานPEA presents EcoLightTech Asia, C-Tech และ SolarTech 2015

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2015 ครั้งที่ 3 พร้อมจัดงานเสริมเพื่อตอบโจทย์แนวคิด “นวัตกรรมประหยัดพลังงานเพื่อภาคอุตสาหกรรม” อย่างครบวงจร อีก 2 งาน ได้แก่ C-Tech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบทำความเย็นและปรับอากาศ และ SolarTech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
 
นายวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์ รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า บทบาทของพีอีเอ ณ ปัจจุบัน นอกจากการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานแบบครบองค์รวม และก่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่มีส่วนในการผลักดัน การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทย และเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง
 
นอกจากนี้ พีอีเอ ได้เตรียมความพร้อมองค์กรสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนเช่นเดียวกัน ด้วยการแสวงหา โอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการขยาย การลงทุนของบริษัทในเครือ บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตด้านพลังงาน และภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีศักยภาพ เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน ตลอดจนมีความมั่นคงได้มาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาวิกฤตภาวะโลกร้อน และเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อน และรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในอนาคต
 
นายภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และมีเป้าหมายติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน รวม 2,800 เมกะวัตต์ หรือ 2.2 กิกะวัตต์ โดยมีแผนรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน แบบ Feed in Tariff (FiT) หรืออัตรารับซื้อแบบคงที่ 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี ส่วนเป้าหมายพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวม 200 เมกะวัตต์ โดยอัตรารับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อยู่ที่ 6.01-6.85 บาทต่อหน่วย และมีกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือน เป็นอย่างมาก สำหรับการจัดงาน  PEA presents EcoLightTech Asia 2015 ในปีนี้ เพื่อตอบโจทย์แนวคิด “นวัตกรรมประหยัดพลังงานเพื่อภาคอุตสาหกรรม” SolarTech Asia  2015 powered by TPVA งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นเวทีที่นำเสนอสินค้า บริการ และการให้คำปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม รวบรวมผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องมือเพื่อการผลิตจากผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกมาจัดแสดง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการรายใหม่ นักธุรกิจ ที่ต้องการศึกษาและเริ่มดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาเจรจาการค้ากับผู้ผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตหรือจัดจำหน่าย ที่ต้องการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ก็สามารถมาแนะนำผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถนำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานได้หลากหลายอีกด้วย
 
นายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนการจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia มาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปะในเรื่องแสงและการส่องสว่าง นำไปสู่มาตรฐานและความก้าวหน้าในระดับสากล โดยมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจกว่า 10 หัวข้อจากวิทยากรรับเชิญภาครัฐ เอกชน และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ มาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังในหัวข้อต่างๆ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับในปีนี้ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน LEDs ช่วยลดต้นทุนพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวทางแสง แสงสีต่างที่เกิดขึ้นจากหลอดประหยัดพลังงาน LEDs นั้น ได้มีการนำศึกษาและวิจัยประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย 3) การประเมินอายุใช้งานของหลอดประหยัดพลังงาน LEDs เพื่อการดำเนินธุรกิจ วางแผนจัดการด้านต้นทุน สร้างการเติบโตในระยะยาวให้แก่ธุรกิจ เป็นต้น 
 
ด้านนายสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่นส์ ออกาไนเซอร์ จำกัด กล่าวว่า PEA presents EcoLightTech Asia งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในปีที่แล้ว เติบโตขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะในด้านการเจรจาธุรกิจ และทำลายสถิติการเข้าชมงาน ทั้งจากผู้เข้าชมงานในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า  5,000 ราย รวมทั้ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ เข้าร่วมแสดงงานเพิ่มขึ้นจากทั่วโลก อาทิ เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส และประเทศไทย ทำให้การจัดงานเต็มพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร สร้างมูลค่าการซื้อขายได้มากถึง 200 ล้านบาท ความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ PEA presents EcoLightTech  Asia เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในสามงานใหญ่ด้านแสงสว่างแห่งอาเซียน
 
สำหรับแนวคิดการจัดงานในปีนี้ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ” เกิดขึ้นจากความต้องการของ กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการประหยัดพลังงานในส่วนต่างๆของการดำเนินงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ด้านพลังงานนั้นมาจากการใช้พลังงานในแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและทำความเย็น และการใช้พลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ขณะเดียวกัน สอดคล้องกับแนวทางระดับสากล องค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งแสงสว่างและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ หรือ International Year of Light and Light-Based Technologies เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านแสงสว่าง สำหรับการดำรงชีวิตปัจจุบันและอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลก
 
ในปีนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการนำ 2 แนวคิดการประหยัด พลังงานด้านระบบปรับอากาศและพลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามาร่วมจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ งาน C-Tech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบทำความเย็นและปรับอากาศ รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านระบบ ทำความเย็น เครื่องแช่เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ที่เน้นการประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และงาน SolarTech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นเวทีที่นำเสนอสินค้า บริการ และการให้คำปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม รวบรวมผู้ผลิตแผง พลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องมือเพื่อการผลิตจากผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกมาจัดแสดง จึงนับได้ว่าทั้งสามงานนี้ จะเป็นการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอย่างครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ให้สามารถเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
PEA presents EcoLightTech Asia 2015 จัดพร้อมกับ C-Tech 2015 และ SolarTech 2015 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ecolight-tech.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 203 4261-62
 

 ABOUT THE AUTHOR

นักสื่อสาร รักการเขียน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเปิดใจยอมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ประสบการทำงานด้านการสื่อสารกว่า 18 ปี ทำงานด้านการสื่อสารและนิเทศศาสตร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย