พี่น้องชนเผ่า กม.48 พร้อมส่วนราชการ ทหาร,ตำรวจ,ตชด,ครูนักเรียน,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ ร่วมเดินรณรงค์ทำความดีเนื่องในวันแม่12สิงหาคม2558

พี่น้องชนเผ่า กม.48 พร้อมส่วนราชการ ทหาร,ตำรวจ,ตชด,ครูนักเรียน,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ ร่วมเดินรณรงค์ทำความดีเนื่องในวันแม่12สิงหาคม2558

พี่น้องชนเผ่า กม.48 พร้อมส่วนราชการ ทหาร,ตำรวจ,ตชด,ครูนักเรียน,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ ร่วมเดินรณรงค์ทำความดีเนื่องในวันแม่12สิงหาคม2558

                ณ.คริสตจักร ร่มพระคุณไมตรีจิต บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก พี่น้องชนเผ่า กม.48 พร้อมส่วนราชการ ทหาร,ตำรวจ,ตชด,ครูนักเรียน,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ ร่วมเดินรณรงค์ทำความดีเนื่องในวันแม่12สิงหาคม2558 โดยมีกิจกรรม การกล่าว อาเศียรวาทราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ-ร้องเพลงสดุดีมหาราชา-อธิฐาน ตามศาสนาคริสต และร่วมกันเดินรณรงค์  ซึ่งในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเดินรณรงค์กว่า  800 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภัคดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง , ทำความดีตามพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ , สร้างความสามัคคี ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการอยู่ร่วมกัน และอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ///////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป