พุทธวจน

พุทธวจน

พุทธวจน

วาจาที่ไม่มีโทษ
 
        -บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๑/๑๙๘.
        -บาลี อฏฺฐก. อํ. ๒๓/๑๗๐/๑๐๐.
 
    ภิกษุทั้งหลาย ! วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน.
    องค์ ๕ ประการ อย่างไรเล่า ? ๕ ประการ คือ :-
    กล่าวแล้วควรแก่เวลา (กาเลน ภาสิตา โหติ). กล่าวแล้วตามสัจจ์จริง (สจฺจ ภาสิตา โหติ). กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวาน (สณฺหา ภาสิตา โหติ).
    กล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์ (อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา โหติ). กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิต (เมตตฺตจตฺเตน ภาสิตา โหติ).
    ภิกษุทั้งหลาย ! วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๕ ประการเหล่านี้แล เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน.
พุทธวจน-หมวดธรรม เล่มที่ ๗  หน้าที่ ๗๗
เพื่อให้พุทธศาสนามีมาตรฐานเดียวกัน เราจึงต้องกลับมาสู่มาตรฐานกลาง
คือ “พุทธวจน” อันเป็นคำที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา ผู้ทรงเป็นสัพพัญญู (ผู้รู้แจ้งซึ่งสิ่งทั้งปวง)
และคำตรัสของพระองค์ยังเป็นอกาลิโก คือถูกต้อง ตรงจริง ไม่ถูกจำกัดด้วยกาลเวลา
 
 

รับชมถ่ายทอดสดพุทธวจนสนทนาธรรมประจำวัน บรรยายนอกสถานที่ และสนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลองสิบสำหรับผู้ที่สนใจหนังสือพุทธวจน เบื้องต้นสามารถอ่านออนไลน์ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

๑. ผ่านทางเว็บไซต์ของวัดนาป่าพง 
www.watnapp.comwww.watnapahpong.org

๒. ผ่านทางแอพพิเคชั่นบนมือถือ โดยเข้าไปที่ AppStore หรือ GooglePlay แล้วค้นหา buddhawajana
๓. สามารถรับหนังสือได้หลังสนทนาธรรมช่วงหลังฉัน ที่วัดนาป่าพง

สำหรับกรณีอื่นสามารถติดต่อสอบถามที่ มูลนิธิพุทธโฆษณ์ หรือ www.buddhakos.com

 

 ABOUT THE AUTHOR

เพื่อประโยชน์ทางการสื่อสารกับเพื่อน