พุทธศาสนิกชนในอำเภอแม่สอด ร่วมทำบุญสืบสานประเพณี เนื่องในวันมาฆะบูชา

พุทธศาสนิกชนในอำเภอแม่สอด ร่วมทำบุญสืบสานประเพณี เนื่องในวันมาฆะบูชา

พุทธศาสนิกชนในอำเภอแม่สอด  ร่วมทำบุญสืบสานประเพณี  เนื่องในวันมาฆะบูชา

พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดเดินทางมาร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา  ที่วัดมณีไพรสณฑ์ วัดดอนไชย วัดชุมพลคีรี วัดอรัญญเขต วัดดอนแก้วและวัดสักทองวนาราม เขต เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีการร่วมทำพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญ ตักบาตร และสวดชัยมงคลคาถาเนื่องในวันมาฆบูชา  ซึ่งพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และตำบลใกล้เคียง ต่างร่วมกันเดินทางมาทำบุญที่วัดในวันมาฆะบูชา  ซึ่งในปี  พุทธศักราช 2559 นี้ ตรงกับวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2559 ขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 3  ของไทย เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของชาวไทย  และประชาชนทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธ  ที่ได้กระทำสืบต่อกันมาเป็นเวลากว่า 2558 ปีซึ่งในวันมาฆะบูชานี้  ไม่เพียงแต่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น ที่เดินทางไปทำบุญที่วัด ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธ ต่างก็ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆะบูชา เช่นเดียวกันกับประเทศไทย ซึ่งในวันมาฆะบูชานี้ถือเป็นวันมาฆะบูชาของโลก  และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธอีกด้วย โดยในช่วงเวลาประมาณ 19 นาฬิกา  ทุก ๆ วัดจะจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม  และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ  คุณพระธรรม  คุณพระสงฆ์  และคำสั่งสอนขององค์รพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สอนให้ทุกคนละเว้นจากความชั่ว  กระทำแต่ความดี  ตามแนวทางของวิถีชาวพุทธ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๔ วันมาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า “มาฆปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ ถือเป็น “วันจาตุรงคสันนิบาต” แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ

๑. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่จ่างๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ

๒. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา

๓. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย

๔. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน ๓) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข์

โอวาทปาติโมกข์ คือ ข้อธรรมย่ออันเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ได้แก่

๑.ไม่ทำความชั่วทั้งปวง เว้นจากความชั่วด้วยกาย วาจา ใจ

๒. ทำความดีให้ถึงพร้อม ด้วยกาย วาจา ใจ

๓. ทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส

                                /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป