ฟื้นคืนลาย ความเชื่อบนผืนผ้าทอไทลื้อเชียงคําเทอดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา

ฟื้นคืนลาย ความเชื่อบนผืนผ้าทอไทลื้อเชียงคําเทอดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา

“ฟื้นคืนลาย ความเชื่อบนผืนผ้าทอไทลื้อเชียงคําเทอดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา“ ณ ที่วัดแดนเมือง. ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและจะทำโครงการฟื้นคืนลาย ความเชื่อบนผืนผ้าทอไทลื้อเชียงคํา เทอดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา. ตามโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปีที่ 3 โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีวันที่ 8 สิงหาคม 2559

รายการนี้ได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมการทอผ้าลายตาแสงหรือลายสีแป เป็นการอนุรักษ์ผ้าทอไทลื้อเอกลักษณ์ของเชียงคํา อัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มทอผ้า จากบ้านธาตุสบแวน ตำบลหย่วน 20 คน จำนวน 7 กลุ่ม มาเรียนรู้การทอผ้าลายตาแสง เพื่อขยายผลต่อให้กับสมาชิกกลุ่มรวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคำจำนวน 60 คน
และในวันนี้เป็นการดำเนินโครงการริเริ่มได้รับความร่วมมือจากชุมชนและโรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคำมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 200 คน กิจกรรมประกอบไปด้วย..การเสวนาผ้าทอไทลื้อเชียงคําโดยเฉพาะลายตาแสง
จัดให้มีการจัดฝึกอบรมการทอผ้าลายตาแสงหรือลายสีแป เป็นการอนุรักษ์ผ้าทอไทลื้อเอกลักษณ์ของเชียงคําอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มทอผ้าจากบ้านธาตุสบแวน ตำบลหย่วน 20 คนจำนวน 7 กลุ่มมาเรียนรู้การทอผ้าลายตาแสงเพื่อขยายผลต่อให้กับสมาชิกกลุ่ม
รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคำจำนวน 60 คนและในวันนี้เป็นการดำเนินโครงการริเริ่มได้รับความร่วมมือจากชุมชนและโรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคำมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 200 คน. กิจกรรมประกอบไปด้วยการเสวนาผ้าทอไทลื้อเชียงคําและการอบรมทอผ้า..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..