ฟ้อนเล็บสายน้ำอิง : ศิลปล้านนาชาวเหนือ

ฟ้อนเล็บสายน้ำอิง : ศิลปล้านนาชาวเหนือ

โครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเชียงทอง. ตำบลท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา งานข่วงวัฒนธรรมคนเมืองและงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 13 ในขณะนี้เป็นการจัดกิจกรรมโดยทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทยและกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและร่วมกับชุมชนวัดเชียงทองตำบลท่าวังทอง. อำเภอเมืองพะเยา. ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น.

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจในจังหวัดพะเยาอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการ ท่องเที่ยวไทยด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
โครงการนี้ได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทยและกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2559..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..