ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่ นำเสนอแนวคิดการกระจายอำนาจ

ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่ นำเสนอแนวคิดการกระจายอำนาจ

ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานคร ออกมาเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอแนวคิดและผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจ และการจัดการตนเองโดยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอำนาจรัฐ การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารบุคลากร เพื่อลดอำนาจรัฐ  เพิ่มอำนาจประชาชน ให้อำนาจอยู่ที่ท้องถิ่นและสนับสนุนให้ประชาชนมีพื้นที่ เนื่องจากปัญหาการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาในเชิงโครงสร้าง เกิดการแย่งชิงทรัพยากรและการจุกตัวของความเจริญ เช่น การอนุมัติและการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ที่มีผลกระทบกับชุมชน การไม่อนุญาตให้ชุมชนใช้ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาในการจัดการท้องถิ่น เช่นการจัดการป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ กลายเป็นเหตุของความเหลื่อมล้ำและสร้างความขัดแย้งทางสังคม  ซึ่งระบบที่มีความซับซ้อนอาจไร้ประสิทธิภาพนี้ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน ประชาชนขาดพื้นที่การมีส่วนร่วมทางการเมือง การตรวจสอบทางการเมืองทำได้ยาก จึงจำเป็นต้องคืนอำนาจให้ชุมชนตัดสินใจและกำหนดทิศทางของชุมชนได้ด้วยตนเองทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ การศึกษาสาธารณสุข  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเอง ปัญหาทางโครงสร้างและความสัมพันธ์ในเชิงของอำนาจที่ผูกขาดนี้ ต้องให้ท้องถิ่นมีความอิสระในการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนเอง การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นให้สามารถจัดการตนเองได้จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่การผลักดันระดับนโยบายด้วยการเสนอรายชื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร  ต่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการการตรวจสอบรายชื่อและคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในไม่ช้านี้และเชื่อว่าหากการขับเคลื่อนนี้ประสบความสำเร็จจะสามารถทำให้ช่วยลดปัญหาการรวมศูนย์อำนาจและเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ได้เพราะภาคีเครือข่ายฯของเราประกอบไปด้วยผู้คนทุกหมู่เหล่าและทุกสีเสื้อซึ่งจะเป็นต้นแบบอันดีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ยังหาทางออกในขณะนี้ได้

 ABOUT THE AUTHOR