ม.อ.ปัตตานี+ไทยพีบีเอส : MOU ศูนย์ฝึกอบรมสื่อสาธารณะชุมชน

ม.อ.ปัตตานี+ไทยพีบีเอส : MOU ศูนย์ฝึกอบรมสื่อสาธารณะชุมชน

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี พร้อมลงนามความร่วมมือกับ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

     ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 -12.30 น. ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้กำหนดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสื่อสาธารณะชุมชน กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งการต่อยอดสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารเพื่อชุมชน โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะมีกิจกรรมการเสวนา “เรื่องเล่า เรื่องเรา ในโลกใบใหญ่” จุดประกายเรื่องราวจากชุมชน สะท้อนผ่านงานสารคดี  โดย “อาจารย์อ.พิภพ พานิชภักดิ์”  ผู้ผลิตสารคดีอิสระ

กำหนดการ พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสื่อสาธารณะชุมชน 

ระหว่าง
 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 19  ธันวาคม พ.ศ .2556 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

09.00 – 09.30 น.    ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น.     ผู้แทนองค์กรฯ กล่าวรายงานความเป็นมา/วัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลง
09.40 – 09.45 น.     VTR สู่เส้นทางสื่อเพื่อสาธารณะ
09.45 – 10.00 น.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
ประธานในพิธีกล่าวเพื่อเป็นเกียรติ
10.00 – 10.30 น.      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และกล่าวสรุปถึงความร่วมมือ โดย
                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
                              และคุณสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
10.30   – 10.45 น.    มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพหมู่คณะผู้ลงนามพร้อมสักขีพยานและแขกผู้มีเกียรติ
10.45 – 11.00 น.       พัก-รับประทานอาหารว่าง
10.40 –12.30 น.       วงเสวนา   “เรื่องเล่า เรื่องเรา ในโลกใบใหญ่” จุดประกายเรื่องราวจากชุมชน สะท้อนผ่านงานสารคดี 
โดย  คุณพิภพ พานิชภักดิ์”  ผู้ผลิตสารคดีอิสระ  
 นำเสวนาโดย อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร

 ABOUT THE AUTHOR

ปัจจุบันทำงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง >> ลงพื้นที่ ชวนคนทำสื่อ ประสานงานเครือข่าย สื่อสารประเด็นทางสังคม พัฒนาผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ