มจร.วิทยาเขต จ.แพร่ เชิญนักวิชาการมุสลิมร่วมเสวนา ศาสนากับความท้าทาย AEC

มจร.วิทยาเขต จ.แพร่ เชิญนักวิชาการมุสลิมร่วมเสวนา ศาสนากับความท้าทาย AEC

มจร.วิทยาเขต จ.แพร่ เชิญนักวิชาการมุสลิมร่วมเสวนา ศาสนากับความท้าทาย AEC

   222

    
         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557  ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัดกิจกรรมงานสถาปนาก่อตั้งวิทยาเขตแพร่ ครบรอบ 26 ปี ณ หอประชุมกลาง โดยในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ศาสนากับความท้าท้ายภายใต้ AEC” โดยมีวิทยากรเป็นนักวิชาการมุสลิมด้านศาสนาอิสลาม ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หนึ่งท่าน และวิทยากรพุทธศาสนา ท่านพระครู ดร. พิพิทสุตาธร   วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ เป็นองค์ให้ความรู้
   
        โดยมีการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ ในการขับเคลื่อนขององค์กรศาสนา ภายใต้การขับเคลื่อน ประชาคมอาเซียน เออีซี  ที่กำลังก้าวเข้ามาในปี 2558 นี้  จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกหน่วยงานทุกองค์กร จำเป็นจะต้องเร่งรับมือ และเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะองค์กรศาสนา ซึ่งมีภาระหน้าที่ ทึ่จะต้องประสานกับองค์กรต่าง ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจ  ในการอยู่ร่วมกัน ในเรื่องของความแตกต่าง ในเรื่องของ ชาติพันธ์ วิถีปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องศาสนา
   
         พร้อมกันนั้นก่อนจบการสัมมนา มีการพูดคุยในสถานการณ์การเมือง ในปัจจุบัน  โดยเห็นพร้องกันว่า องค์กรศาสนา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้สติ ข้อคิด แก่ ทุก ๆ กลุ่มด้วยความรัก ความจริงใจ ไม่ยึดติด หรือเลือกข้างใด ข้างหนึ่ง หาทางออกที่ดีในเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม เพื่อความสันติสุขของสังคมต่อไป
   
   222
   
   225
   
   222
   
   555
   
   222
   
   222
   
   222
   
   222
   
    ข่าวโดย มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
   www.muslimchiangmai.net

 ABOUT THE AUTHOR

วันเวลาที่ผ่านไปมันไม่ใช่แค่ทำให้คนเราชรา มันยังทำให้เราโตขึ้น ทุกวันๆ ทำให้เรารู้มากขึ้น เห็นอะไรมากขึ้น เข้าใจโลกในแง่มุมต่างๆได้มากขึ้น รู้จักชีวิตดีขึ้น ศรัทธาชีวิตมากขึ้น นั่นหรือมิใช่ความน่าจะเป็นไปของผู้คน หรือแค่เพียงให้ได้เกิดมาแล้วก็ตาย ให้ครบรอบวัฏสงสาร จอมยุทธ