มจร.เปิดโครงการมหาวิทยาลัยฯ ปลอดบุหรี่ต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อน 5 วิทยาเขตทั่วประเทศพร้อมกัน

มจร.เปิดโครงการมหาวิทยาลัยฯ ปลอดบุหรี่ต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อน 5 วิทยาเขตทั่วประเทศพร้อมกัน

         เมื่อวันที่28กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา13.30น.ณ ลานธรรม ลานปัญญา โซน B คณะสังคมศาสตร์ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับองค์กรนิสิต ได้ทำพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัยโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาท ใจความตอนหนึ่งจากโอวาทว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องมหาวิทยาลัยต้องปลอดบุหรี่ตั้งแต่ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่องค์กรนิสิตซึ่งเป็นผู้แทนนิสิตโดยการสนับสนุนของสสส.ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยขอปวารณาว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่เพื่องานของมหาวิทยาลัยขอฝาก4เรื่องสำคัญคือ(1)ช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องบุหรี่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ(2)อาจาระความประพฤติ(3)ความรับผิดชอบ(4)จิตสำนึกที่มีต่อสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบัน มจร  หลังจากนั้นได้เมตตาเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ในแผ่นป้ายและทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดโครงการ

     หลังจากนั้นได้มีการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัย”จากผู้แทนคณะและกองกิจการนิสิต ดำเนินรายการโดย พระมหาประยูรโชติวโร ผู้อำนวยการกองการนิสิต โดยมีพระมหาวิลัย สมาจาโร ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ หน.ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พระฐิตะวงศ์ อนุตฺตโร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ผศ.พลวัตน์ ชมสุข อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ และพระครูชิโนวาทธำรง หน.ฝ่ายกิจการนิสิตเป็นวิทยากรร่วมเสวนา มีผู้ร่วมงานประมาณ243รูป/คน

      เวทีเสวนาได้เห็นร่วมกันว่า นิสิตและประชาคมในมหาวิทยาลัยต้องตระหนักร่วมกันถึงโทษภัยของบุหรี่และเห็นความสำคัญร่วมกันของการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัย นิสิตไม่ควรเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่หากติดแล้วต้องมีกัลยาณมิตรเพื่อนแท้ช่วยเป็นกำลังใจเพื่อนให้เราเอาชนะ นำแนวทางจากการศึกษาและกิจกรรมมาทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ที่สำคัญทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ส่วนกิจกรรมพัฒนาต้องทำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสำรวจค้นหากรณีตัวอย่างเพื่อเป็นแนวในการดำเนินจากทุกกรณีที่เกี่ยวข้อง หากทำได้ดังนี้เชื่อว่าการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัยก็จะประสบความสำเร็จ

เรื่อง/ภาพ โดย พระมหาประยูรโชติวโร

 ABOUT THE AUTHOR

การเดินทาง คือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และมีครูหลากหลายอาชีพ มีแผ่นฟ้าเป็นห้องเรียน