มณฑลทหารบก 310 จัดประชุมจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ

มณฑลทหารบก 310 จัดประชุมจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ

มณฑลทหารบก 310 จัดประชุมจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ

                คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มอบหมายให้กองกำลังรักษาความเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ โดยมีพ.อ.บุญรวม พาณิช เป็นประธาน โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายสั่งการให้นายมนูญศักดิ์ จันทร์โต เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประมาณ 20 คน ณ ห้องประชุมกองกำลังรักษาความเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ โดยมีวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่อวงที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องผลการสรุปการปฏิบัติงานในการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นประธานกล่าวสรุปผลการประชุม

ภาพข่าว/มนูญศักดิ์ จันทร์โต

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป