มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 57 ระดมผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนจาก17สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 57 ระดมผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนจาก17สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค : ภาคเหนือ ประจำปี 2557 (Regional Research Expo 2014)  ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นการจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์” เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยในภาคเหนือสู่การใช้ประโยชน์ในเวทีระดับภูมิภาค และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ  

     รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ มีผลงานวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเสวนาทางวิชาการ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเนชั่น  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  วิทยาลัยชุมชนแพร่  วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ NRCT สวทช.ภาคเหนือ SiPA มูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

     งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2557 (Regional Research Expo 2014)  แสดงถึงงานวิจัยและความเชื่อมโยงของงานวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือที่สามารถผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ ในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งภาคนิทรรศการ ภาคการถ่ายทอด เผยแพร่กิจกรรมการวิจัยและขยายผลการวิจัยในรูปแบบอื่น  ภาคการประชุม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลผลิตจากการวิจัยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  แบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย  งานวิจัยเพื่อสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนภาคเหนือ งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาและวิทยาการสู่การพึ่งพาตนเอง  งานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็นภูมิคุ้มกัน  งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  NRCT หน่วยงานหลัก  SiPA หน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ มุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับใช้สังคม ร้านโครงการหลวงและ OTOP รวมถึงการวิจัยสู่อุตสาหกรรม

     นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือ Science shows หัวข้อ “เคมีในครัวเรือน” ซึ่งเป็นการแสดงที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการแสดง โดยนำหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆ ตัวเรามาผสมผสานกับการแสดงที่สนุกสนาน โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง  จากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในการประกวดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ใน 2 ระดับชั้น คือระดับประถม (ป.4-ป.6) และระดับมัธยมต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 6 ทีม และการแสดงจาก อพวช. 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-2676, 0-5394-2672  หรือที่เว็บไซต์ http://rre2014.in.cmu.ac.th/index.php

 ABOUT THE AUTHOR