มหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี [PPP 101: 10 ปี ความรุนแรง, 1 ปี สนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี”

มหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี [PPP 101: 10 ปี ความรุนแรง, 1 ปี สนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี”

กำหนดการ  “มหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี”

 PPP 101: 10 ปี ความรุนแรง,1 ปี สนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
08.30 – 09.00          ลงทะเบียน รับเอกสารสำคัญประจำวัน
09.00 – 09.15         ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ กล่าวถึงที่มา
ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเปิดงาน
09.15 – 09.45          “Peace Media Monitors”: การนำเสนอผลการวิจัยเพื่อสะท้อนภาพการนำเสนอข่าวสารกระบวนการสันติภาพผ่านสื่อประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 
โดย     อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
          
น.ส.รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิจัยอิสระ

10.00 – 12.00          “การกำหนดวาระข่าวสาร ความเข้มแข็งของสื่อประชาคมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี”
เวทีความรู้ “วารสารศาสตร์สันติภาพเพื่อสันติธรรม” (Peace Journalism for Civility)
                   ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
                   ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   น.ส.ฐปนีย์ เอียดศรีไชย นักข่าวรายการสามมิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
                   นายสมเกียรติ จันทรสีมา ผอ.สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
                   แลกเปลี่ยนโดย: รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการด้านสื่อ
                  ดำเนินรายการโดย: รศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
12.00 – 13.00– – – – – พักรับประทานอาหารกลางวัน / ละหมาด – – – – –
13.00 – 14.00          กิจกรรมจากสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต้
14.00 – 17.00         เวทีเสวนาวิสัยทัศน์: “ก้าวต่อไปสื่อประชาคมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี”
                   นางอัสรา รัฐการัณย์  We Voice รายการวิทยุเสียงผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
                   นายชารีฟ สารีมิง  สถานีวิทยุมีเดีย สลาตัน
                   นายมาหะมะรอยาลี บีดิง สถานีวิทยุอิฮยาอฺ จ.นราธิวาส
                   นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ สำนักสื่อหัวใจเดียวกัน
                   นายฟูอัด แวสะแม กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ (PPS)
                   อับดุลเลาะ หมัดอาดัม ปาตานี ฟอรั่ม
                   นายตูแวดานียา มือรีงิง บรรณาธิการสำนักข่าวอามาน / ตัวแทนผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มลายู
                   นายสุขเกษม จารงค์ หัวหน้าสถานีวิทยุมลายู ศอ.บต.
                   ดำเนินรายการโดย: อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
08.30 – 09.00     ลงทะเบียน รับเอกสารสำคัญประจำวัน
09.00 – 09.45     ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สันติสนทนาและกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี: หนึ่งปีที่ผ่านมาและอีกหลายปีต่อจากนี้”
โดย    ดาโต๊ะ ศรี อะหมัด ซัมซามิน ฮาชิม
          ผู้อำนวยความสะดวกของรัฐบาลมาเลเซียในคณะทำงานร่วมเพื่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (JWG-PDP)
10.00 – 12.00       เวทีสันติเสวนาพิเศษ: “หนึ่งปีที่ผ่านมาและก้าวต่อไปของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี”
                   ศ.ดร.ดันแคน แมคคาร์โก มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร
                   ศ.ดร.กามารุซามัน อัสกันดาร์ มหาวิทยาลัยซายน์มาเลเซียประเทศมาเลเซีย*
                   พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
                   พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดภาคใต้ (ศอ.บต.)
                   ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ / CSCD
ดำเนินรายการโดย:    ศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
12.00 – 13.30- – – – – พักรับประทานอาหารกลางวัน / ละหมาด – – – – –
13.30 – 16.30    เวทีเสวนาวิสัยทัศน์: “แทร็ค 3: เราทำอะไรไปบ้างและทำอะไรได้อีกในกระบวนการสันติภาพ”
              นายซาการียา บินยูซุฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข
              น.ส.ละม้าย มานะการ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)
              นายแวอิสมาแอล์แนแซ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาชน
              นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล เลขาธิการสภาประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้
              นายสุทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC)
              นางโซรยา จามจุรี เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้ (Civic Women)
              นายชารีฟ สะอิ เลขาธิการเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Insouth Patani)*
             ดร.อับดุลเลาะห์ อาบูบากา รองเลขานุการสภาอูลามาอฺฟาฎอนีย์ ดารุสสลาม
            ดำเนินรายการโดย:  นายรอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
16.00 – 16.30        กล่าวปิด  โดย     ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส   นักวิจัยอาวุโส สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
16.30 – 17.00    กิจกรรมพิเศษเพื่อปักหมุดหมายการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีร่วมกัน โดย เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต้
 
หมายเหตุ: *รอการยืนยัน

 ABOUT THE AUTHOR

ปัจจุบันทำงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง >> ลงพื้นที่ ชวนคนทำสื่อ ประสานงานเครือข่าย สื่อสารประเด็นทางสังคม พัฒนาผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ