มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจัดงานสัมมนาและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษานักศึกษาหลักสูตบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจัดงานสัมมนาและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษานักศึกษาหลักสูตบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจัดงานสัมมนาและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษานักศึกษาหลักสูตบริหารการศึกษา

                ที่หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด มหาวิทยาลัยพิษณุโลกโดย นายสุนทร รักเลี้ยง อุปนายกวิทยาลัยพิษณุโลกจัดโครงการสัมมนาและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษานักศึกษาหลักสูตบริหารการศึกษา  ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดและกระบวนการกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา โดยมีนายสุรเสน ทั่งทอง ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญเป็นวิทยากรโดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกในพ้นที่ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 100 คน  การจัดการสัมมนาและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษานักศึกษาหลักสูตบริหารการศึกษา เพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดและกระบวนการกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา

                การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา เพื่อเป็นนํานโยบายและแผนสู่การปฏิบัติองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธีต่าง ๆ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่น ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา การประสานแผนและการนําไปสู่การปฏิบัติตลอดจนการประเมินผลการใช้แผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นได้อย่างมีรูปแบบแผนที่มีคุณภาพ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป