มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด จัดมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนและงานนิทรรศการ รับ AEC เปิดประตูวัฒนธรรมอาเซียน ที่ นครแม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด จัดมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนและงานนิทรรศการ รับ AEC เปิดประตูวัฒนธรรมอาเซียน ที่ นครแม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด จัดมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนและงานนิทรรศการ รับ AEC เปิดประตูวัฒนธรรมอาเซียน ที่ นครแม่สอด

                ที่ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร- นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด –ดร.สมจิตร ลิ้มลือชา ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา- ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในอาเซียนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน บวก อินเดีย เกาหลี รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit-AEC East-West Economic Corridor : EWEC โดยจะมีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน บวก อินเดียและเกาหลี ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 19.00น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOPเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยชมศิลปวัฒนธรรมจากประเทศมาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์-เวียดนาม-พม่า- อินเดียและเกาหลี ฯลฯ และระหว่างวันที่21มค.นี้ เป็นการเปิดนิทรรศการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด “ 15 ปีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)” รับ AEC .ซึ่งการจัดนิทรรศการทางวิชาการนั้นจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแม่สอด ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด จึงขอเรียนเชิญประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น-การเปิดประตูวัฒนธรรมอาเซียนที่นครแม่สอด

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป