มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดงานนิทรรศการวิชาการ 15 ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดงานนิทรรศการวิชาการ 15 ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดงานนิทรรศการวิชาการ 15 ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

                ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดนายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ 15 ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ อันประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ การอบรมและการสอบรับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การแข่งขันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประชาชนทั่วไป  ครู อาจารย์ และศิษย์เก่า  ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยได้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นในวันที่ 21-22 มกราคม 2559

                มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตการบริการวิชาการ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กอรปกับมหาวิทยาลัยได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพันธกิจดังกล่าวต่อการพัฒนาบัณฑิต นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ที่สนใจ ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีการจัดนิทรรศการวิชาการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในการเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป