มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการปลูกต้นไม้ ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการปลูกต้นไม้ ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการปลูกต้นไม้ ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
                ณ.ลานเอนกประสงค์ตึก 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นายประทิปโพธิ์เที้ยม ปลัดอาวุโส อ.แม่สอดเป็นประธานในพิธี โครงการปลูกต้นไม้ ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี การปลูกป่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ และช่วยเพิ่มพูนความหลากหลายของระบบนิเวศ ที่สังคมมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยในการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันการปลูกป่ามีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 
เนื่องจากในปีพุทธ2558 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสมานสมัคคีในระหว่างหน่วงงานราชการด้วยกัน ปลูกจิสำนักแก่บุคลากรทุกหมู่เหล่าและเป็นเจ้าของผืนป่าอันเป็นต้นน้ำลำธาร 
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้ร่วมกับหน่วยงานเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 และประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านหนองบัวและหมู่บ้านหัวฝาย ต.แม่ปะ อ.แม่สอดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป