มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ The 2 International Musicn and Performing Arts

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ The 2 International Musicn and Performing Arts

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ  The 2 International Musicn and Performing Arts

                ที่ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ  The 2 International Musicn and Performing Arts  ซึ่งมีการแสดงนาฎศิลป์ จาก 8 ประเทศประกอบด้วย ประเทศ อินโดนิเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลี ประเทศเวียดนาม และประเทศเมียนมา พร้อมทั้งการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรที่มีนักแสดง กว่า 300 คน  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะนักแสดงและมอบของที่ระลึกให้กับคณะนักแสดงในครั้งนี้ด้วย  จากนั้นเป็นพิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจ ที่เป็นวิทยากรบรรยาย ในส่วนของการแสดงแต่ละชุด ทั้งการแสดงดนตรี เครื่องดนตรี และศิลปะการร่ายรำ ที่มีความหมายและแสดงออกถึงวิถีชีวิตของแต่ละประเทศ โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและมีผู้เข้าชมความสวยงามในครั้งนี้อย่างมากมาย ซึ่งการจัดการแสดงในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งทำให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ และถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป