มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดพิธีประดับเข็มตราพระราลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดพิธีประดับเข็มตราพระราลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจัดพิธีประดับเข็มตราพระราลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2558

                ที่หอประชุมอาคารเรียน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด นาง จำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีประดับเข็มตราพระราลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยทรงให้ความสำคัญกับการจัดการอุดมศึกษาสำหรับท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์แผ่ไพศาล จนมีผู้ถวายพระเกียรติ ในบรรดาพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน ไม่มีพระองค์ใดทรงงานหนัก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเท่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ จึงนับเป็นบุญกุศลใหญ่หลวงยิ่งนักที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบรมโพธิ์สมภาร องค์พระผู้ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐสูงสุด สมกับคำกล่าวที่ว่า บุญของคนไทยที่มีในหลวง สมควรยิ่งที่ปวงชนชาวไทย ได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคบาท และน้อมนำพระบรมราโชวาท เป็นแนวทางในการดำรงตน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบไป โดยในวันนี้มีนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวน 500 คน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป