มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

ที่หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ร่วมพิธีล้วนมีความปราบปลื้มปิติ โสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เวียนมาบรรจบครบ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนักในพระมหากรณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงผสกนิกร ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฏ์  พระราชทานความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพา ตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่งคง ยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมไปด้วยเมตตาธิคุณ เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของทุกคน และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชนชนตลอดมา

//////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป