มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน

ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการครั้งที่ 1  ภายใต้หัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมเปิดเวทีการนำเสนองานวิจัย บทความทางวิชาการทางของคณาจารย์  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นักวิจัย  นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป นำไปสู่การเผยแพร่บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ กว่า  200  คน  

ผศ.ดร.เชิดเกียรติ  กุลบุตร  คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการครั้งที่ 1 ถือเป็นการเปิดเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นเวทีของผู้ที่มีความสามารถทางศาสตร์มนุษย์และสังคมศาสตร์ ได้แสดงความสามารถ นำไปสู่พัฒนาต่อยอดศักยภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ศึกษา ไม่เพียงแต่ให้สามารถเอาตัวรอดและใช้ชีวิตในสังคมที่สลับซับซ้อนได้เท่านั้น แต่ยังมีปรัชญาในการส่งเสริมพลเมืองให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้  

ในการเปิดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีเนื้อหาหลากหลายในด้านวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลกับประชาคมอาเซียน ในประเด็น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยว วิถีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ความมั่นคงทางอาหาร  ภาษาและวรรณกรรม การจัดการความรู้และการถ่ายทอด  ศิลปกรรม ดนตรี การพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม  ภาษาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน  ประวัติศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์ การปกครองท้องถิ่นและภาวะผู้นำ กฎหมาย 

20161003174425.jpg20161003174426.jpg20161003174428.jpg