มูลนิธิช้างไทยร่วมกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ บ้านปู้เต้อ อ.แม่สอด และบ้านยะพอ อ.พบพระ สืบสานประเพณีเรียกขวัญช้างและร่วมจัดกิจกรรมวันช้างไทย

มูลนิธิช้างไทยร่วมกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ บ้านปู้เต้อ อ.แม่สอด และบ้านยะพอ อ.พบพระ สืบสานประเพณีเรียกขวัญช้างและร่วมจัดกิจกรรมวันช้างไทย

มูลนิธิช้างไทยร่วมกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ บ้านปู้เต้อ อ.แม่สอด และบ้านยะพอ อ.พบพระ สืบสานประเพณีเรียกขวัญช้างและร่วมจัดกิจกรรมวันช้างไทย

                ทุกวันที่ 13 มีนาคม ที่ได้กำหนดให้เป็นวันช้างไทย โดยมูลนิธิช้างไทย ร่วมกับ พี่น้องชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ บ้านปูเต้อ อ.แม่สอด และ บ้านยะพอ อ.พบพระ และผู้สนับสนุนอีกหลายๆหน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดพิธีเรียกขวัญช้าง และกิจกรรมวันช้างไทยขึ้น ที่บริเวณวัดปูเต้อ บ้านปูเต้อ หมู่ 4 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก  โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันช้างไทย และว่าที่ร้อยเอกอเนก พรมมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ โดยในวันนี้ได้มีแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างมากมาย อาทิ คณะกรรมการหมู่บ้านปูเต้อ ชมรมคนรักช้างบ้านยะพอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานตาก  มูลนิธิช้างไทย  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทาวิโรฒ ตาก และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และมีช้างจำนวย 31 เชือกเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้ คำขวัญที่ว่า คนปกาเกอะญอยัง ช้าปกาเกอะญออยู่ เคียงคู่บารมีศักดิ์ศรีสยามประเทศ

                ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ช้างไทย และยกย่องช้างไทย เผยแพร่ความรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของช้าง สัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทยในการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของวันช้างไทย และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ช้างในท้องถิ่น และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังได้มีการแสดงวิถีชีวิตระหว่างช้างกับคน ทั้งการกินการอยู่ และการใช้ชีวิตร่วมกัน เช่น การชักลากซุง-การขนข้าวสาร-การเดินทาง และยังมีพิธีเรียกขวัญช้าง ผูกข้อมือช้าง ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ บทบาทของช้างไทยได้เปลี่ยนไปจากเดิม เหตุเพราะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนไทยไม่ได้ใกล้ชิดกับช้างเหมือนแต่ก่อน และให้ความ สำคัญกับช้างน้อยลง ดังนั้น มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย จึงจัดกิจกรรม 13 มีนา วันช้างไทยขึ้นเพื่อให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจช้างไทยเหมือนในอดีต ให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณประโยชน์ของช้างไทย ได้สัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิด รวมถึงรับรู้การทำงานของมูลนิธิฯ ร่วมกันเสนอแนวคิดเพื่ออนุรักษ์ช้าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการได้ใกล้ชิดกับช้าง และสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการอนุรักษ์ช้างต่อไป นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป