มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยแล้ง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จุดสุดท้ายที่อำเภอแม่สอด

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยแล้ง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จุดสุดท้ายที่อำเภอแม่สอด

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยแล้ง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จุดสุดท้ายที่อำเภอแม่สอด

   ที่ อาคารเอนกประสงค์ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นาย กองเอก ดร. ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จุดสุดท่ายที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำเภอและ 500 ชุด

ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ ได้ทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่จังหวัดตาก ที่ประสบเหตุภัยแล้ง จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยการนำสิ่งของพระราชทานมามอบให้กับราษฎร ที่ประสบภัยแล้ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฏร ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้

สำหรับจังหวัดตาก มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 10 ตำบล 88 หมู่บ้าน 7,436 ครัวเรือน ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ ได้มอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ยังความปราบปลื้มใจแก่ราษฎร ผู้ประสบภัยที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในวันนี้เป็นล้นพ้น///////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป