มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพิจารณาคัดเลือกเทศบาลนครแม่สอดเป็นเทศบาลเป้าหมายในการทดสอบเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพิจารณาคัดเลือกเทศบาลนครแม่สอดเป็นเทศบาลเป้าหมายในการทดสอบเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพิจารณาคัดเลือกเทศบาลนครแม่สอดเป็นเทศบาลเป้าหมายในการทดสอบเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว

 

            ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชั้น 2 ตึกสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นากเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาดำเนินงานโครงการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทางมูลนิธิได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลนครแม่สอดเป็นเทศบาลเป้าหมายในการทดสอบเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสู่การเติมโตสีเขียว อันนำไปสู่การสร้างความเข้าใจแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ไปในทิศทางเดียวกัน ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาและแสดงผลระดับการพัฒนาเมืองเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งเสริมให้เกิดการรวมรวมข้อมูลและประเมินผลการพัฒนาเมืองต่าง ๆ ได้แก่เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว และเมืองชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุนต่อไป

//////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป