ร.ร.ทมณ. ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ร.ร.ทมณ. ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ร.ร.ทมณ. ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

                ณ.ศูนย์ฝึกอบรมกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่346 อ.แม่สอด จ.ตาก  นาย จำนง  สังวาลย์ หัวหน้าครูฝึกคณะวิทยากรกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 346 ได้ให้การต้อนรับ นางอัจฉรา  กองแก้ว และนาย ศิริศักด์  ใหมสกุล รอง ผอ. รร.ทมณ. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 108 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยนักเรียน โดยมี นายทวีศักดิ์  เพียรภานันท์ หัวหน้าโครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยนักเรียนเป็นผู้กล่างรายงานและนาง อัจฉรา  กองแก้ว เป็นประธานการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ปัจจุบันปัญหาทางด้านเทคโนโลยีเป็นปัยหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งของนักเรียน ล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงบทบาทหน้าที่และความประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาของนักเรียนจึงต้องเร่งให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช. มุ่งเน้นให้เกิดความมีระเบียบ วินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ ทาง ร.ร.ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม คือ หน้าที่พลเมืองเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของโรงเรียนและการวางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทสะ  การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 12  จนถึงวันที่ 13 ม.ค. 2559 นี้ สำหรับบรรยากาศในการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง////////////////

ภาพ/ ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป