ร.ร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ทำการประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค กรมควบคุมโรค

ร.ร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ทำการประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค กรมควบคุมโรค

ร.ร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ทำการประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค กรมควบคุมโรค

                ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว นายภิรมณ์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กล่าวต้อนรับ คณะผู้ทำการประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค กรมควบคุมโรค

จนท.คลินิกชุมชนอบอุ่น  จนท.อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหรือ อสม.ชุมชน สองแคว 1และอสม.ชุมชน สองแคว 2และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รร.ดอนแก้วที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคในครั้งนี้

                กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจในการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพดี ปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้นำไปรับ การดูแลในศูนย์เด็กเล็ก ดังนั้นศูนย์เด็กเล็กจึงเป็นสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อโรค สามารถแพร่กระจายและติดต่อระหว่างกันได้ง่ายเมื่อเด็กเจ็บป่วย การเจ็บป่วยของเด็กอาจส่งผลต่อ พัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก  เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมควบคุมโรคจึงได้ทำการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  โดยจัดทำคู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคสำหรับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ กรมควบคุมโรคพร้อมทำการตรวจประเมิน ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องรับฟังการประเมินกว่า 30 คน//////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป