รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) ช่วงโคราช-หนองคาย

รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) ช่วงโคราช-หนองคาย

โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีปัจจุบัน ซึ่งกำหนดให้เร่งผลักดันให้สามารถดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง หนองคาย-นครราชสีมา-มาบตาพุด ระยะทาง 737 กม. ซึ่งรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาปฏิรูปแห่งชาติของจีน ได้มีการทำพิธีลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การออกแบบได้กำหนดให้สามารถรองรับระบบรถไฟความเร็วสูงในอนาคตได้ด้วย

 

สำหรับโครงการศึกษาครั้งนี้ แนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานีและหนองคาย  เริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมาและสิ้นสุดโครงการที่บริเวณ สถานีรถไฟหนองคาย โดยกำหนดเกณฑ์การออกแบบเบื้องต้นให้เป็นแนวเส้นทางขนานไปกับเส้นทางรถไฟในปัจจุบัน ก่อสร้างเป็นทางอิสระอยู่ภายในเขตทางรถไฟเดิมและจะปรับแนวเส้นทางให้เป็นแนวตรงมากขึ้น โดยเพิ่มรัศมีโค้งในบางบริเวณ เพื่อลดผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดินและสามารถรองรับการเดินรถ ด้วยความเร็วสูงได้

 

ในอนาคตเส้นทางรถไฟสายนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงสายคุนหมิง-ลาว ที่เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเชื่อมต่อไปยังเมืองคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อโครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) ช่วงนครราชสีมา-หนองคายเสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อกับช่วงนครราชสีมา-ท่าเรือมาบตาพุด แล้วจะสามารถเติมเต็มโครงข่ายการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนระหว่างกรุงเทพฯ และภาคอีสาน ไปสู่ภาคตะวันออก สนับสนุนการขนส่งสินค้าจากภูมิภาคไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน ให้มีศักยภาพมากขึ้น

 

ภายหลังได้การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย มีผู้เข้ารับฟังและสนใจเป็นจำนวนมาก กับการตื่นตัวที่กำลังจะได้เห็นรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) ช่วงโคราช-หนองคาย พร้อมกับเศรษฐกิจตามจังหวัดที่กำลังผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในอนาคต ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaihispeedtrain.com/

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/pr.railway?fref=photo

 

รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) ช่วงโคราช-หนองคาย

 ABOUT THE AUTHOR

ผู้เขียนมีความฝัน มีการเดินทาง มีการศึกษา และต้องการค้นหา ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อยู่รอบกายเรา เพื่อเปิดโลกทัศนะมุมมองให้กว้างมากยิ่งขึ้น ทางรูปถ่าย ทางวาจา และการเล่าเรื่องราวทางคลิป และให้เรื่องราวดำเนินการไปอย่างวิถึชีวิตที่ได้กำหนด ลองหาเรื่องราวมาเล่าฝากผ่านเว็บ ozone.2fh.co ลุย พันมุก