รพ.แม่สอด จัดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสร้างสุขภาพดีวิถีไทย

รพ.แม่สอด จัดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสร้างสุขภาพดีวิถีไทย

รพ.แม่สอด จัดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสร้างสุขภาพดีวิถีไทย
 
       ที่ห้องประชุมเพชรชมพู นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ซึ่งชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกอบอุ่น ได้ร่วมกันจัดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสร้างสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายร่วมกัน โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมมหกรรมออกกำลังกาย ทั้งหมด 20 ชุมชน คือ ชุมชนตาลเดี่ยว  ชุมชนอิสลาม  ชุมชนประชารักษ์  ชุมชนปู่แดง  ชุมชนมณีไพรสณฑ์ ชุมชนดอนไชย ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี ชุมชนร่วมใจ ชุมชนอินทรคีรี  ชุมชนสันต้นปิน  ชุมชนจ๊อกจอ  ชุมชนสองแคว 1 ชุมชนสองแคว 2  ชุมชนวัดหลวง  ชุมชนร่วมแรง  ชุมชนสักทอง  ชุมชนบัวคูณ  ชุมชนชุมพลพัฒนา ชุมชนบ้านทุ่ง
 
นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกคน  สุขภาพดีนั้นจะต้องเป็นสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข  กิจกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี นั่นคือ  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้นไม่มีโทษ แต่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางด้านร่างกาย  จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพในทุกส่วนให้แข็งแรง  ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ   ทางด้านจิตใจช่วยให้จิตใจสดชื่น  แจ่มใส  ผ่อนคลายความตึงเครียด  ซึ่งจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี//////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป