รพ.แม่สอด ประชุมเครือข่าย หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย EMSอำเภอแม่สอด ประจำปี 2559

รพ.แม่สอด ประชุมเครือข่าย หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย EMSอำเภอแม่สอด ประจำปี 2559

รพ.แม่สอด ประชุมเครือข่าย หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย EMSอำเภอแม่สอด ประจำปี 2559

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมรัตมณี โรงพยาบาลแม่สอด ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สอด ได้จัดประชุมเครือข่าย หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย EMS โรงพยาบาลแม่สอด โดยมีนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขตาก เป็นประธานและว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทสมนตรี เป็นปรานร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ในปี 2558 และ ปี 2559 ในไตรมาสที่ 1 ร่วมจัดทำแผนการพัฒนาการปฏิบัติงาน EMS ในปี 2559 แผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยในระดับชาติ  ชี้แจงทำความเข้าใจในพระราชบัญญัติบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การใช้สัญลักษณ์ของหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครกู้ชีพ การทำประกันอุบัติเหตุหมู่สำหรับหน่วยกู้ชีพ การมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้แก่ทีมเครือข่ายกู้ชีพ รวมทั้งการทบทวนถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ การประชุมในครั้งนี้มี เจ้าหน้าที่ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย ในอำเภอแม่สอด เข้าร่วมกว่า 80 คน

 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขตาก กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย รวมถึงการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน การใช้สัญลักษณ์ มาตรฐานของยานพาหนะ การใช้สัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเมื่อได้รับการสั่งการให้ออกเหตุ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////                       

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป