รพ.แม่สอด อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ เครือข่ายศูนย์พึ่งได้ OSCC

รพ.แม่สอด อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ เครือข่ายศูนย์พึ่งได้ OSCC

รพ.แม่สอด อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ

เครือข่ายศูนย์พึ่งได้ OSCC

         ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด แพทย์หญิงณัฐพร อภัยกุญชร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลแม่สอด เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวแก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติเครือข่าย  OSCC และพัฒนาแนวทางการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนให้มีประสิทฺธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย – สหรัฐอเมริกา และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ(อสต.) เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

 

          นางรุ่งศรี ศรีจุฬารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในฐานะเลขานุการศูนย์พึ่งได้(OSCC) กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่แม่สอดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งยังเกิดขึ้นทั้งในชุมชนชาวไทยและชุมชนแรงงานข้ามชาติกระจายทั่วไปทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง

จากปัญหาดังกล่าว แนวทางแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือจากชุมชนในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและการเฝ้าระวังป้องกันการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี  ทั้งนี้ ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลแม่สอดเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง และได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบบริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในชุมชนมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดเป็นโครงการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่อาสาสมัครฯ ให้ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง การรับแจ้งเหตุ การคัดกรองการ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

         

             แพทย์หญิงณัฐพร อภัยกุญชร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า การอบรมตามโครงการ ฯ  ในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  เพราะผู้เข้ารับการ อบรมเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชน   ใกล้ชิดประชาชนที่มีโอกาสเกิดปัญหาการกระทำรุนแรง  จึงถือได้ว่าเป็นแนวทาง หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดจากความรุนแรงลงได้  ///////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป