รร.สรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รร.สรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รร.สรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ.อาคารสรรพการ  ร.ร.สรรพวิทยาคม เขตเทศบาลนครแม่สอด  นายธนยศ  ปานขาว  นอภ.แม่สอด เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนาย สมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์ ผอ.รร.สรรพวิทยาคม กล่าวรายงานและให้การต้อนรับพร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์  รร.สรรพวิทยาคมเป็น รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอแม่สอด  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สำหรับในปีการศึกษา 2558 นี้  มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 482 คน โดยมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธืทางการเรียนตลอดหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาดีเยี่ยมจำนวน 10 คน
    ในการจัดมอบประกาศนียบัตรและรางวัลนักเรียนๆดีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคืเพื่อ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและดีเยี่ยม ส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่นักเรียน สร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าความสำเร็จของการศึกษา เพื่อเป็นการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต///////////////////////////
ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป