รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมกับหน่วยงาน พร้อมนักเรียน ทำนาตามโครงการการทำนาข้าวอินทรีย์ เพื่อเรียนรู้แบบการดำรงชีวิตจริงของการเป็นเกษตรกร

รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมกับหน่วยงาน พร้อมนักเรียน ทำนาตามโครงการการทำนาข้าวอินทรีย์ เพื่อเรียนรู้แบบการดำรงชีวิตจริงของการเป็นเกษตรกร

รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมกับหน่วยงาน พร้อมนักเรียน ทำนาตามโครงการการทำนาข้าวอินทรีย์ เพื่อเรียนรู้แบบการดำรงชีวิตจริงของการเป็นเกษตรกร

                                        ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการการทำนาข้าวอินทรีย์ เพื่อเรียนรู้แบบการดำรงชีวิตจริงของการเป็นเกษตรกร ที่แปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ปฎิบัติเป็นนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก และร่วมกับส่วนราชการ ทหารจาก ฉก.ร. 4 เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด นิสิตนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส นพค 33 และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเป็นหน่วยที่ปฎิบัติงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว  โครงการการทำนาข้าวอินทรีย์ ได้ให้นักเรียน ได้เรียนรู้ถึง ชีวิตของเกษตรกรไทยที่แท้จริงตั้งแต่อดีต เพื่อการจัดกระบวนการสู่การเรียนรู้ทางการศึกษาจากความจริง รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบไทยๆเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบสานภูมิปัญญา ซึ่งการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่การดำนาปลูกข้าว

                                  รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิถีชีวิตไทยๆแบบเศรษฐกิจพอเพียง และได้เริ่มโครงการนำนักเรียนทำนาและบรรจุวิชาทำนาเข้าเป็นวิชาหลักสูตรสถาน ศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนเกี่ยวกับการเตรียมดินการดำนาปลูกข้าว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดวัชพืชและแมลงในไร่นา ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษา เกี่ยวกับวิธีการเก็บเกี่ยวการจัดเก็บ ซึ่งการทำนาซึ่งจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีและ นำสู่การเรียนรู้ด้านการเกษตรสู่กระบวนการเรียนรู้จริงๆของชีวิตที่ดำเนินตาม แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบเนื่องจากการสำรวจข้อมูลในชุมชนหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยชุมชน สองแคว 1 สองแคว 2 ชุมชน ประชารักษ์และชุมชนอินทรคีรีพบว่าสมาชิกในชุมชนเหล่านี้เคยประกอบอาชีพทำนา เป็นอาชีพหลักมาก่อน ปัจจุบันพบว่าคงเหลือเพียงชุมชนละ 1-2 ครอบ ครัวที่ยังคงทำนา บางชุมชนไม่มีผู้สืบทอดประกอบอาชีพทำนาเลย ซึ่งบุตรหลานหลังจากได้รับการจัดสรรส่วนแบ่งเป็นส่วนของมรดก ก็นำไปขายต่อให้แก่นายทุน และเดินทางเข้าไปทำงานขายแรงงานในกรุงเทพฯเป็นส่วนมาก ทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จึงได้จัดทำโครงการนำนักเรียนทำนาขึ้นมาโดย บรรจุเป็นแผนการเรียนการสอน และได้รับการอนุเคราะห์จากผู้เป็นเจ้าของที่นาได้บริจาคพื้นที่นาจำนวน ประมาณ 5 ไร่ เพื่อเป็นวิทยาทานในการเรียนการสอน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสืบทอดภูมิความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม การทำนาไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป