รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาประชุมมอบนโยบายให้กับ สถานีตำรวจภูธรแม่สอด

รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาประชุมมอบนโยบายให้กับ สถานีตำรวจภูธรแม่สอด

รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาประชุมมอบนโยบายให้กับ สถานีตำรวจภูธรแม่สอด

 พันตำรวจเอก จำแรง สุดใจ ผู้กำกับการตำรวจภูธรแม่สอดนำข้าราชการตำรวจในพื้น 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี สาโรช นิ่มเจริญ  รองผู้บัญชาการสำนักงานพร้อมคณะตรวจสอบภายใน เดินทางมาประชุมมอบนโยบายบริหารราชการในข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ ตรวจสอบงานด้านการเงิน ที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณมาในแต่ละปี ให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และเป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุมตรวจสอบให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหน่วยงานต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีสิทธิและอำนาจในการเข้าถึง ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผลให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป