รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับตัวแทนภาครัฐเเละ เอกชน อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย ที่มาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพิ่มประสิทธิภาพเตรียมความ พร้อมจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รับ AEC

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับตัวแทนภาครัฐเเละ เอกชน อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย ที่มาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพิ่มประสิทธิภาพเตรียมความ พร้อมจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รับ AEC

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับตัวแทนภาครัฐเเละ เอกชน อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย ที่มาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพิ่มประสิทธิภาพเตรียมความ พร้อมจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รับ  AEC

                เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.เเม่สอด จ.ตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้การต้อนรับ นายพินิจ เเก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงเเสน พร้อมด้วยบุคลากรภาครัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น เเละภาคเอกชน อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก  ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (อ.เเม่สอด อ.พบพระ อ.เเม่ระมาด) ถึงความเป็นมา การบริหารจัดการ เเละการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากในฐานะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้นเเบบ ตลอดจนการดำเนินงานของ ศูนย์ oss จังหวัดตาก  สำหรับการ เดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ให้กับคณะทำงาน เพื่อเป็นเเนวทางในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายให้มีประสิทธิภาพ และทำการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รับAEC ให้ประชาชนชาว จังหวัดเชียงรายได้รับทราบต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป