รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอพบพระ เร่งผลักดันการปลูกกะหล่ำปลี ปลอดสารพิษ เตรียมสร้างแบรนด์เนมพืชปลอดภัย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอพบพระ เร่งผลักดันการปลูกกะหล่ำปลี ปลอดสารพิษ เตรียมสร้างแบรนด์เนมพืชปลอดภัย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอพบพระ  เร่งผลักดันการปลูกกะหล่ำปลี ปลอดสารพิษ เตรียมสร้างแบรนด์เนมพืชปลอดภัย

    นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายประสงค์ ไชยลังกา เกษตรจังหวัดตาก นางอรพินทร์ แสงมณี เกษตรอำภอพบพระ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก เกษตรอำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง ลงพื้นที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และแปลงปลูกกะหล่ำปลี  บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ 1 ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี ในพื้นที่อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง จำนวน 420 ราย พื้นที่เพาะปลูก 1,700 ไร่ลดการใช้สารเคมี สร้างพืชปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ สนองนโยบายของรัฐบาล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ โดยมีผู้ประกอบการรับซื้อพืชผักอินทรีย์รายใหญ่ เดินทางเข้าพบปะเกษตรกร ในครั้งนี้อีกด้วย

      นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง และหันมาปลูกพืชแบบอินทรีย์  ตามนโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขันแก่เกษตรกร  ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือเรียกว่าประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชนและราษฏร  โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระและอำเภออุ้มผาง หันมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพให้มากขึ้น พร้อมเตรียมมีการผลักดันให้อนาคต ผลผลิตกะหล่ำปลีที่นี้ มีสัญลักษณ์หรือ มีการสร้างแบรนด์เนม ซึ่งพืชผักปลอดภัย และใส่ใจสุขภาพ

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป