รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก

                เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด พร้อม ด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) โดยในครั้งนี้  มีการประชุมร่วมกับนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะ ผู้บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และคณะทำงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร-ด่านตรวจคนเข้าเมือง-จัดหางาน-แรงงานจังหวัด-สวัสดิการสังคม-ภาคเอกชน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยจะมีการประชุมที่สำนักงานอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) และตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาและรับทราบข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงาน-สาธารณสุข-และความมั่นคง รวมทั้งการดูสภาพพื้นที่ การเข้า-ออก ของแรงงานต่างด้าว และการค้าชายแดนที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่า บ้านริมเมย หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ด่านการค้าประตูเมืองสำคัญศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit-AEC บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor เพื่อรวบรวมและศึกษานำข้อมูลทุกด้าน นำไปสู่การพัฒนาและบริหารจัดการแรงงาน-สาธารณสุขและความมั่นคง เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในยุค AEC และขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป