ราษฎรชาว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำพิธีเปิดฝาย “ มีชีวิต “ เพื่อเป็นตำบลปลอดภัยแล้งถาวร

ราษฎรชาว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำพิธีเปิดฝาย “ มีชีวิต “ เพื่อเป็นตำบลปลอดภัยแล้งถาวร

ราษฎรชาว ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   ทำพิธีเปิดฝาย “  มีชีวิต “   เพื่อเป็นตำบลปลอดภัยแล้งถาวร   

 

                ที่บริเวณลำห้วยป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน     หมู่   6  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางค์กูร   ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในพิธีเปิดฝาย “ มีชีวิต “  โดยมีนายธนยศ ปานขาว  นายอำเภอแม่สอด และ นายสิงห์คำ อุษา กำนันตำบลแม่ปะ  กล่าวต้อนรับ  นอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ปะ 11 หมู่บ้าน ข้าร่วมพิธีเปิดฝาย “ มีชีวิต “ โดยภาคเช้าจะมีพิธีสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์   พิธีมอบป้ายหมู่บ้านปลอดภัยแล้งถาวร และ ร่วมกันปลูกต้นไม้ปล่อยพันธ์กุ้งปลาพื้นถิ่นลงสู่ฝาย ทางด้านกำนันตำบลแม่ปะ กล่าวว่า    แหล่งน้ำจากป่าชุมชนห้วยบ้านหินฝนแห่งนี้อำนวยประโยชน์ครอบคลุ่มในพื้นที่ตำบลแม่ปะทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากรจำนวนทั้งหมด  7,500 ครัวเรือน และ ประชาชากร  12,000 คน ในช่วงฤดูเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ทุกปี เกิดสภาพอากาศแล้งและขาดแคลนน้ำดังนั้นทางตำบลแม่ปะจึงได้ก่อสร้างฝายมีชีวิต ขึ้น    เพื่อช่วยบำรุงรักษาป่าต้นน้ำของตำบลแม่ปะแห่งนี้ ให้อุดมสมบรูณ์สามารถผลิตน้ำดิบตามธรรมชาติได้เพียงพอแก่อุปโภคอย่างคุมค่าและยังยืน  ช่วยกันสร้างฝ่ายมีชีวิตในลำน้ำทุกสายเพื่อกักเก็บน้ำจากแหล่งน้ำดิบของป่าห้วยหินฝนนี้ให้คงอยู่ในลำห้วยเพื่อสร้างความชุมชื่นให้ผืนดินให้นานที่สุด ก่อนจะปล่อยไหลลงแม่น้ำเมย  กระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าใจสถานการณ์ของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและเข้าใจถึงระบบน้ำของชุมชนตั้งแต่ผืนป่าต้นน้ำสู่กลางน้ำและปลายน้ำด้วยการจัดที่มีคุณภาพ รู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่าและร่วมมือกันดูแล รักษา ให้ระบบนิเวศน์ป่าและนิเวศน์ลุ่มน้ำทุกสายของชุมชนให้คงอยู่อย่างยังยืน        

 ////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป