รู้จักปรากฏการณ์ใหม่ “TriPEACE” ก่อนงาน “ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน”

รู้จักปรากฏการณ์ใหม่ “TriPEACE” ก่อนงาน “ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน”

สำหรับงาน “ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน” เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วย “สังคมมุสลิม, ความรู้ และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Muslim Societies, Knowledge and Peacebuilding in Southeast Asia) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนคือ ทำไมต้องเป็น “ไตรสันติภาพ” หรือ “TriPEACE”

รอมฎอน ปันจอร์ บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ กล่าาว่า ไตรสันติภาพ หมายถึง พื้นที่จากแหล่งความรู้เกี่ยวกับสังคมมุสลิมที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพ ประกอบด้วย 3 พื้นที่ คือ อาเจะห์, มินดาเนา และ ปาตานี (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่งต่างมีลักษณะบางประการที่มีร่วมกัน นั่นคือ เป็นพื้นที่ซึ่งมีมุสลิมเป็นชนกลุ่มใหญ่และมีความขัดแย้งในทางชาติพันธุ์ศาสนาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานอันนำไปสู่การใช้กำลังมานานหลายทศวรรษ แต่ในขณะเดียวกันก็มีพัฒนาการของกระบวนการสันติภาพที่แตกต่างกันพอที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้

นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่คณะทำงานโครงการเชิญนักวิชาการจาก 3 มหาวิทยาลัยใน 3 พื้นที่ขัดแย้งได้แก่ 1.ศาสตราจารย์ ดร.มาคาปาโด อบาตอน มุสลิม อธิการบดี Mindanao State University ประเทศฟิลิปปินส์ 2.ศาสตราจารย์ ดร.ยุสนี ซาบี อดีตอธิการบดี Universitas Islam Negeri Al-Raniry เมืองบันดา อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย และ 3.ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้มาร่วมแสดงปาฐกถาในเวทีเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มให้สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อิสลามกับสันติภาพไปอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งมากขึ้น อีกทั้งสามารถสร้างคุณูปการให้กับกระบวนการสันติภาพได้จริง 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมผ่าน #TriPEACE 
และผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ที่ http://www.citizenthaipbs.net/node/6746

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดเวทีนานาชาติเชื่อม “อาเจะห์-มินดาเนา-ฟาฏอนีย์” นำความรู้อิสลามสร้างสันติภาพ 
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7603

“2 องค์ปาฐกผู้นำอิสลามสร้างสันติภาพ” ในเวทีเสวนานานาชาติ 30 ก.ย.นี้
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7610

“วอศ. มฟน.” พร้อมร่วมเครือข่ายภูมิภาคอาเซียนสู่กระบวนการสันติภาพ 
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7614

โจทย์ 3 ข้อจะไปต่ออย่างไร? ในงานวิชาการสันติภาพเชื่อม “อาเจะห์-มินดาเนา-ฟาฏอนีย์”
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/7612

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง