ร้อยเอ็ดเปิดเกมรุก สร้างพื้นที่รูปธรรมจัดการข้อมูล หวังกระตุ้นการแก้ปัญหาจากภายใน

ร้อยเอ็ดเปิดเกมรุก สร้างพื้นที่รูปธรรมจัดการข้อมูล หวังกระตุ้นการแก้ปัญหาจากภายใน

20152002125003.jpg

ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ขบวนยุทธศาสตร์ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่และผังตำบล” สู่จังหวัดยุทธศาสตร์ที่ดินและการจัดการตนเอง ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อสอบทานข้อมูลด้านการจัดการที่ดินในระดับตำบลนำไปสู่พื้นที่ตำบลจัดการตนเอง สร้างกลไกการทำงานด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินของชุมชนในระดับตำบล จำนวน 74 ตำบล และสร้างรูปธรรมความสำเร็จในการทำงานด้านการจัดการที่ดินและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการที่ดินร่วมกัน โดยใช้การบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

ในการดำเนินการได้แบ่งพื้นที่เรียนรู้ออกเป็น 3 โซนตามประเภทพื้นที่ ใน 5 ตำบล โดยมีพื้นที่ตำบลข้างเคียงอีก 69 ตำบลมาร่วมเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) โซนพระมหาเจดีย์ หรือโซนป่า พื้นที่ปฏิบัติการที่ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง (พื้นที่เรียนรู้ 9 ตำบล) และตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก (พื้นที่เรียนรู้ 9 ตำบล) 2) โซนสาเกตนคร (เมือง) พื้นที่ปฏิบัติการตำบลบ้านนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี (พท. เรียนรู้ 10 ตำบล) และตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน (พท.เรียนรู้ 23 ตำบล) 3)โซนทุ่งกุลาร้องไห้ (ทุ่ง) พื้นที่ปฏิบัติการ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ (พท.เรีบนรู้ 23 ตำบล) 

ผู้เข้าร่วมเรียนรู้นอกจากชุมชนจากพื้นที่ 74 ตำบลที่ดำเนินการจัดการที่ดินแนวใหม่แล้ว ยังมีเครือข่ายจากภาคเหนือตอนบนและล่างเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย โดยมีทีมเทคนิคจากภาคตะวันออก กลาง เหนือ และใต้ จนท. ปก และ สถาปนิกงานที่ดินร่วมจัดขบวนและให้ความรู้การทำแผนที่ทำมือ การจับพิกัด ทำข้อมูลระบบ gis ชักชวนค้นหาและวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาพื้นที่และร่วมกันแก้ไขปัญหาจากคนภายใน และยังเป็นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้การการทำงานเชิงเครือข่ายให้ช่วยกันหนุนเสริมกันอย่างต่อเนื่อง และเกิดฐานข้อมูลในระดับจังหวัดเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสว่าง สุขแสง