ลุงเสาร์แก้ว ใจบาล นักอาสาพลังงานจังหวัดพะเยา

ลุงเสาร์แก้ว ใจบาล นักอาสาพลังงานจังหวัดพะเยา

ลุงเสาร์แก้ว ใจบาล นักอาสาพลังงานจังหวัดพะเยา

 

 

           คุณเสาร์แก้ว ใจบาล ชาวบ้านที่บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ผู้ที่รับคัดเลือกให้เป็นอาสาพลังงานทดแทนจังหวัด เป็นผู้ประดิษฐ์เตาแกลบพลังงานชีวมวล โดยนำแกลบมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไม้ทดแทนการใช้อก๊สหุงต้ม เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและยังลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

           ประกอบกับมีความสนใจในด้านงานช่างจึงได้เรียนรู้ด้วยตนเองและได้พัฒนาเตาแกลบพลังงานชีวมวลจนได้จัดตั้งเป็นฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทนที่บ้านเพื่อให้ผู้ที่สนเข้ามาศึกษาและสอบถาม

           จากการพัฒนาเตาแกลบพลังงานชีวมวล โดยการใช้วัสดุเหลือใช้มาเป็นผลงานการประดิษฐ์เพื่อลดพลังงานและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย

 ABOUT THE AUTHOR

นิสิต สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา