วังขอนแดง : ชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยไหม ที่ จ.พะเยา

วังขอนแดง : ชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยไหม ที่ จ.พะเยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กค.2559 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนบ้านวังขอนแดง หมู่ 11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

บ้านวังขอนแดงเป็นหมู่บ้านของคนอีสานที่ได้พาครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดต่างต่างของภาคอีสาน เช่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิเป็นต้น และเริ่มย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านวังขอนแดงเมื่อ ปี พ.ศ. 2504

ที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน”วังขอนแดง”ก็มาจากลักษณะของลำน้ำอิงซึ่งมีขอนไม้แดงอยู่ในวังน้ำอิงเป็นจำนวนมากอเลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า”บ้านวังขอนแดง”หมู่บ้านวังขอนแดงมีประชากรทั้งหมด 160 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 725 คน เป็นชาย 356 คน เป็นหญิง 369 คน

ปัจจุบันชุมชนบ้านวังขอนแดงเป็นชุมชนขนาดเล็กมีเนื้อที่ประมาณ 7,600 ไร่ การประกอบอาชีพดั้งเดิมคือ การทำนา ทำสวน ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและปลูกพืชผักสวนครัว ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีรายได้ จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ที่ชุมชนแห่งนี้ยังอนุรักษ์และสืยสารภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนที่นี่..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..