วันแรงงานข้ามชาติ

วันแรงงานข้ามชาติ

ออกอากาศ : 6 มกราคม 2557

สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากล เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ควบคุมดูแลให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน และสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองไทยด้วย ติดตามจากนักข่าวพลเมืองไทใหญ่ 

 ABOUT THE AUTHOR

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา เอกวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสนใจในความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาด้านต่างๆ เทคโนโลยี สุขภาพ และดนตรี