วิกฤติผู้สืบทอดศาสนทายาท มจร.เดินหน้าสร้างสามเณรทายาทในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ ตามแนวคิดหล่วงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

วิกฤติผู้สืบทอดศาสนทายาท มจร.เดินหน้าสร้างสามเณรทายาทในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ ตามแนวคิดหล่วงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

ทายาททางศาสนาคือผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำหลักธรรมไปสู่คนรุ่นถัดไป การเรียนรู้ในช่วงที่เป็นสามเณรคือปัจจัยบงชี้ถึงคุณภาพศาสนทายาทที่ดี