วิทยาลัยการอาชีพร่วมลงนามร่วมมือโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กับ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก

วิทยาลัยการอาชีพร่วมลงนามร่วมมือโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กับ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก

วิทยาลัยการอาชีพร่วมลงนามร่วมมือโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กับ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก

                ที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก  จ.ส.ต.ศักดิ์ดนัย พฤษเจริญ ผอ.รร.ป่าไม้อุทิศ.4 พร้อม นายชานน โชติคัคนานต์ นายกอบต.คีรีราษฎร์ กล่าวต้อนรับ นายจงกล พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด และ นายวิจิตร นาคบางไทร รอง.ผอ.สพป.ตากเขต.2 พร้อมคณะ โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก  โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและสมรรถนะจนสามารถ นำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฎิบัติ หรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระ ซึ่งได้มีนักเรียนของโรงเรียนป่าไม้อุทิศ.4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 41 คน โดยจะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อครบกำหนดตามหลักสูตรผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพพร้อมกัน

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป