วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

                ที่ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นาย สมชัย  หทยะตันติ  ผวจ.ตาก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2558 พร้อมการให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีนางธนภรณ์  สีสุก รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะครูอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม จำนวน 217 คน แบ่งเป็น ระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.จำนวน 153 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.จำนวน 64 คน ทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีความภูมิใจและชื่นชมยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นร. นศษ. มีความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อให้เกิดความรักในสถาบันของตน ความภาคภูมิใจในครูอาจารย์ของตน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลานตน และเพื่อเป็นการจัดระเบียบการรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นมาตราฐานต่อไปในอนาคต//////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป