ศาลจังหวัดแม่สอด จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ โครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม”

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ โครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม”

ศาลจังหวัดแม่สอด จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ โครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม”

                ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก ศาลจังหวัดแม่สอดได้จัดทำโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ขึ้น โดยมี นายเสริมศักดิ์  พรหมหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานและนาย สมโชค  มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ  อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อันจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มารับบริการให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาตร์ศาลยุติธรรมในประเทศ เป็นกลยุทธ์หนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการศาลและการยุติธรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

                คณะผู้เข้าร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ โครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม”ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย  ศาลจังหวัดแม่สอด คณะศาลชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอด ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด อัยการจังหวัดแม่สอด พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.แม่สอด ฝ่ายทัณฑปฏิบัติเรือนจำอำเภอแม่สอด สภายทนายความจังหวัดแม่สอด  และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเป็นจำนวนกว่า 60 คน/////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป